Vraag

.

Hoi Theije,
Je schrijft: ‘In de grotere werkelijkheid zijn er levenswetten die bewust gemaakt dienen te worden’
Je hebt al geschreven over de levenswet van oorzaak en gevolg. Er zijn meer levenswetten. Is het de taak van de mens om deze andere levenswetten zelf te vinden of mag ik de vraag stellen onder invloed van welke levenswetten sta ik als mens?
Dank!

.

Antwoord

.

De mens zal deze levenswetten zowel zelf moeten vinden als dat duidelijk gemaakt mag worden met welke levenswetten hij te maken heeft en welke invloed deze op hem uitoefenen.
Om dit antwoord zo helder mogelijk te maken, zal ik eerst ingaan op de betekenis van levenswetten voor het menselijk bestaan.

.

Betekenis van levenswetten

.

Levenswetten vormen de geestelijke equivalenten van natuurwetten.
Ze zijn te vergelijken met een onzichtbaar weefwerk waarbinnen de mens zich kan oriënteren op zijn evolutionaire reis.
Levenswetten dienen de schepping, want zonder deze wetten zou er geen bewustzijn ontwikkeld kunnen worden, zou er op geen enkel gebied van een proces sprake kunnen zijn.
De natuur ontwikkelt zich voortdurend doordat elk wezen, van micro-organisme tot zoogdier, gebruikt maakt van de natuurwetten, hij wordt er door gedomineerd.
Wanneer een moederdier met een zwak jong geconfronteerd wordt, laat ze dit aan zijn lot over.
Ze ‘weet’ dat het geen zin heeft energie in dit jong te stoppen, want daarmee zou ze zichzelf en haar andere jongen in gevaar brengen.
Iets in haar kiest voor deze overlevingsstrategie en dat iets is de invloed van een natuurwet die via haar instinct tot haar spreekt.
Levenswetten zijn geestelijke consequenties die het mogelijk maken verbanden in het eigen bestaan te kunnen ontdekken, waardoor de mens in reactie op deze ontdekkingen, zijn gedrag kan aanpassen.
Dit proces van zich meer en meer te richten op de werking van de levenswetten, heet bewustwording.
Levenswetten vormen de geestelijke landkaart van het bestaan.
Ze zijn ontworpen met maar één doel: de mens zijn plaats aan te wijzen zodat hij dankzij deze plaatsbepaling en plaatsaanvaarding ten volle kan deelnemen aan de onmetelijke rijkdom van het aardse en niet aardse bestaan.
De mens heeft een vrije wil gekregen, maar deze dient niet om zijn lagere emoties uit te leven, maar om zijn hogere gevoelens te kunnen waarmaken.
Bij deze transformatie zijn de levenswetten onontbeerlijk.

.

Onder welke invloed sta ik als mens?

.

Een mens staat onder de invloed van vele levenswetten.
Zo is er de ‘levenswet van het behoud’.
Deze wet maakt duidelijk dat er niets in het niets kan oplossen, maar dat alles binnen een gesloten systeem verblijft.
De aarde laat dit zien doordat geen druppel water de aarde kan verlaten.
Ze kan van vorm veranderen, tijdelijk onzichtbaar zijn als damp, maar de druppel als hoeveelheid kenmerkende eigenschappen blijft.
Deze wet geldt ook voor de mens.
Niets verlaat de mens.
Geen gedachte, geen handeling, alles wat hij voelt, denkt of doet, blijft bij hem en zal hij tot bewustzijn moeten leren maken.
Het is dankzij deze levenswet dat elke verkeerde gedachte door het innerlijk wordt geregistreerd en op het goede moment opnieuw aan de mens wordt gepresenteerd.
De mens wordt zo in de gelegenheid gesteld deze verkeerde gedachte te herstellen.
Door dit herstel bevrijdt de mens zichzelf van een remming op zijn ontwikkeling.
Zonder de levenswet zou de mens zichzelf snel tot volledige stilstand brengen.
Daarmee zou elke mogelijkheid om gelukkig te kunnen worden, zijn uitgesloten.
Een ander voorbeeld is de ‘wet van de juiste volgorde’.
Deze wet houdt in dat ieder individu met een bepaalde volgorde van gebeurtenissen te maken zal krijgen. Deze volgorde hangt enerzijds samen met wat hij in eerdere tijden heeft gedaan, maar ook met wat nu de beste tijd is om de actuele gebeurtenissen te kunnen omzetten in bewustzijn.
Deze volgorde is uiterst persoonlijk omdat iedere beslissing, ook al doen duizenden mensen precies hetzelfde, persoonlijk geladen is met een unieke bezieling.
Het is dus de combinatie van verleden en deze individuele toevoeging die de volgorde der gebeurtenissen zal bepalen.
Het is in dit verband ondoenlijk nog meer wetten te behandelen.
Een ieder moet deze zelf tegenkomen, beleven, de waarden en krachten ervan ervaren en zal pas naderhand, als de wet door hem heen is gegaan, kunnen zeggen: ‘Hoe precies, hoe feilloos en met hoeveel voorzienende liefde is dit alles ontworpen!’

Eén Reactie op “Door……. 124. Vraag: onder invloed van welke levenswetten sta ik als mens?”

  1. Anoniem :

    Wat een briljante uitleg over de functie en werking van de levenswetten. Welk een bijzondere duidelijkheid geven de voorbeelden van die levenswetten. De Doorserie is uniek en ongekend helder. Nergens wordt het werkelijke leven zo goed, en tegelijk zó inspirerend verklaard. U bent een waar geschenk uit de hemel. De mensheid heeft u nodig.