Sommige mensen horen stemmen.
Ze worden er angstig van, somber, paranoïde.
Wanneer de stemmen erg nadrukkelijk en dwingend aanwezig zijn,
wordt soms schizofrenie als diagnose gesteld.
Gelukkig zijn er vele ontwikkelingen op dit terrein
en maken de zware medicaties steeds vaker plaats
voor een meer effectievere behandeling
die naar de oorzaak op zoek gaat.
Hoe ziet u de bron van deze stemmen?

.

Vaak worden mensen die stemmen horen verkeerd begrepen
door de reguliere hulpverlening.
Ze menen dat deze stemmen uit de persoon zelf komen.
Dat het om onverwerkte trauma’s gaat bijvoorbeeld.
Vanuit mijn optiek is er iets anders aan de hand.
Zeker, medicijnen kunnen de ergste verschijnselen onderdrukken,
maar ook tot een bijna zombie-achtig leven leiden.
Daarnaast kunnen bijwerkingen juist dat versterken
wat men probeert te voorkomen: somberheid, suïcidaliteit.
Ik breng dit naar voren
omdat wanneer de actuele diagnosticering accurater zou zijn
de behandeling ook meer succes zou hebben.

.

Wat speelt er volgens u dan bij deze mensen?

.

Volgens mijn overtuiging zijn deze stemmen reëel.
Ze zijn niet uit de persoon afkomstig maar van externe bronnen.

.

U denkt niet dat het om wanen gaat?

.

Nee.
Nu zouden we eigenlijk eerst op het begrip wanen moeten ingaan
om zuiver op elkaar afgestemd te zijn.

.

Ga uw gang.
.

Wat zijn volgens u als medicus en hulpverlener wanen?

.

Persoonlijke illusies, veroorzaakt door stoornissen
van fysieke of mentale aard.

.

Maar wie bepaalt wat een waan is?
Wanneer een ondernemer een buitengewoon groot risico neemt
waarbij hij alles wat hij heeft opgebouwd kan verliezen,
is hij dan in een waan door dit enorme risico te nemen?

.

Ik geef toe dat de grens diffuus is.
Laten we toevoegen:
bij een waan brengt iemand zichzelf of anderen in gevaar.

.

Dat doet de ondernemer uit het voorbeeld ook.
Niet levensbedreigend, maar wel anderszins.

.

Er is een algemene scheidslijn tussen gezonde en zieke mensen.
Zij die coöperatief zijn en zichzelf goed kunnen redden
en uitdrukken worden als normaal gezien.

.

U ziet hoe moeilijk het wordt zodra we ingaan
op een enkel begrijp uit het psychische leven.
Daarmee wil ik duidelijk maken
hoe weinig we nog weten van wat zich
in het gevoelsleven van de mens afspeelt.
De psychiater, de psycholoog,
ze staan nog in de kinderschoenen
betreffende het menselijke gevoelsleven.
Te veel mensen zijn depressief,
worden geplaagd door allerlei stoornissen, plegen zelfmoord.
Al dit duidt op een aanpak die nog lang niet effectief is.
Dit geldt ook op het terrein van het horen van stemmen.

.

U zegt: deze stemmen zijn reëel.
Van wie zijn ze dan afkomstig?

.

De stemmen die worden gehoord
komen van overleden personen
die met degene op aarde nog een rekening hebben te vereffenen.
Deze beïnvloeding is mogelijk
doordat deze aardse mensen een ‘opening’ hebben
waardoor ze bereikbaar zijn voor deze negatief geladen invloeden.

.

Ik vind dit heel moeilijk te aanvaarden.
Toch wil ik een poging doen.
Waarom heeft dan niet iedereen last van stemmen?

.

Omdat de meeste mensen aards zijn afgestemd.
Ze zijn te nuchter, ze zijn tevreden met hun fysieke bestaan
met zijn pleziertjes en afleidingen.
Door deze gerichtheid zijn ze afgeschermd
en daardoor niet bereikbaar voor deze invloeden.
Het gaat bij deze beïnvloeding om gevoelige, verlangende mensen.
Ze zoeken naar een doel in hun leven.
Ze willen meer,
ze verlangen naar een betekenisvol bestaan.
Wie in deze zoektocht te verlangend wordt,
‘opent’ zichzelf en wordt vatbaar.
Iets wat door het gebruik van alcohol of drugs verder wordt versterkt.
Stemmen horen is een vorm van helderhorendheid,
zij het dat deze helderhorendheid dominant is aan de mens
en niet dienstbaar zoals dat bij mediums het geval kan zijn.

.

Volgens u zijn deze stemmen van geesten?

.

Het zijn reële stemmen vanuit een niet aardse dimensie.
Ze willen deze mens laten struikelen, tot zelfmoord aanzetten.
Tot moord soms.
Al deze misdragingen betekenen voor hen veel plezier.
Ze willen deze mens naar zijn ondergang voeren.

.

Dit klinkt erg middeleeuws.
Ik kan het niet accepteren als een werkelijke mogelijkheid.

.

Wat vindt u het moeilijkste om te accepteren?

.

Dat het om geesten zou gaan.
Dat gaat er bij mij niet in.
Er is nooit een bewijs geweest
dat leven na de dood plaats zou kunnen vinden.

.

Er is veel wat we nog niet verkend hebben.
Of er leven na de dood bestaat, is niet afhankelijk van bewijzen,
maar van andere interpretaties en maatstaven.
Het is onmogelijk langs fysieke voorwaarden en bewijslijnen
iets dat het fysieke is ontstegen,
onomstotelijk vast te stellen.
Daarvoor zullen andere criteria ontwikkeld moeten worden.
Niet alles is binnen het kader
van een wetenschappelijke benadering te duiden.

.

We laten dit rusten.
Hierin verschillen we van mening.
Toch wil ik wel openstaan voor uw benadering
ten aanzien van de behandeling van deze patiënten.
Hoe zou dit beter kunnen?

.

De behandeling zou gericht moeten zijn
op het verstevigen van de natuurlijke afweer.
Dit betekent dat de behandeling gericiht is
op het herstel van de natuurlijke bescherming
door het dichten van de ‘gaten’
die in de loop der tijd zijn ontstaan.
Dit dichten kan op verschillende manieren plaatsvinden
maar zal beginnen met de hulp van positieve, externe energieën.
Ze zorgen ook dat wat al tot het innerlijk is doorgedrongen,
opgeruimd kan worden.
Wanneer de ontvanger deze toevoer van rustgevende energie ervaart,
zal hem geleerd worden deze dichting
ook zelf te kunnen toepassen.
Vervolgens zal hem gewezen worden
op de oorzaak en hoe hij zijn levensverlangens moet wijzigen
om deze negatieve verbindingen in de toekomst te voorkomen.

.

En denkt u dat dit effectiever is dan medicijnen en gesprekken?

.

Het zou een onderzoek waard zijn
de effectiviteit van beide benaderingen met elkaar te vergelijken.
Het gaat er niet om wie gelijk heeft
maar hoe het gevoelsleven het best begrepen kan worden.

.

(c) Theije Twijnstra